Данни на компанията

Зюдволе Груп Италия ЕАД – клон Булсафил КЧТ
4000 Пловдив
Б ългария

Phone: +359 32 603100
E-mail: bulsafil@bulsafil-suedwollegroup.com

БУЛСТАТ: BG 203249642
МОЛ: Мая Спасова