Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez

„East West Spinning” Sp. z o. o.

za rok podatkowy trwający

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

 

 

 

Przedmiotowa informacja została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”) i stanowi realizację obowiązku ciążącego na Spółce w związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę ww. przepisu.

 

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

 1. Informacje ogólne
 2. Informacja o stosowanych procesach i procedurach podatkowych dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, a także o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

2.1.     Stosowane procesy i procedury podatkowe

2.2.    Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej KAS

 1. Wybrane, podstawowe obowiązki Spółki w Polsce wynikające z przepisów prawa podatkowego, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

3.1.   Informacja odnośnie realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

3.2.  Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej oraz o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych

4.1.  Transakcje dokonywane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 5% sumy bilansowej

4.2.  Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych

 1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, indywidualnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA)

5.1.     Ogólne interpretacje podatkowe

5.2.     Indywidualne interpretacje podatkowe

5.3.     Wiążące informacje stawkowe (WIS)

5.4.      Wiążące informacje akcyzowe (WIA)

 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Wykaz skrótów    

Skrót Nazwa
Ustawa CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)
podatek CIT albo CIT Podatek dochodowy od osób prawnych
podatek PCC albo PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek PIT albo PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek VAT albo VAT Podatek od towarów i usług
FY2021 Rok podatkowy “East West Spinning” Sp. z o. o. trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Strategia, Strategia podatkowa Strategia podatkowa „East West Spinning”  Sp. z o.o.
Spółka, EWS “East West Spinning” Sp. z o. o.
Grupa Grupa kapitałowa Südwolle
Szef KAS Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Dział Finansowy Wyodrębniona w strukturze Spółki jednostka odpowiedzialna m.in. za rozliczenia podatkowe Spółki

 

Wstęp

Niniejszy dokument zawiera informację o strategii podatkowej realizowanej przez “East West Spinning” Sp. z o.o. w roku podatkowym rozpoczętym 1 stycznia 2021 r., a zakończonym 31 grudnia 2021 r. Przedmiotowa informacja została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, ze zm.).

Niniejsza informacja obejmuje wyłącznie rok podatkowy 2021 i dotyczy transakcji, dokumentacji, procedur, procesów, planów oraz innych elementów stanu faktycznego i stanu wiedzy istniejących w tamtym okresie.

Podkreśla się, że niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej (zgodnie z brzmieniem art. 27c Ustawy CIT) nie zawiera informacji poufnych, w szczególności objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

 

1.   Informacje ogólne

East West Spinning Sp. z o.o. jest producentem przędzy wełnianej i przędz mieszanych. Siedziba Spółki mieści się w Łodzi przy ul. Lodowej nr 85.

Spółka wchodzi w skład międzynarodowej grupy Südwolle wywodzącej się z Niemiec oraz specjalizującej się w produkcji przędz tkackich. Priorytetowym celem działalności East West Spinning Sp. z o.o.  jest produkcja najwyższej jakości przędzy czesankowej wełnianej oraz z mieszanek wełny z włóknami naturalnymi i chemicznymi a także przędze kolorowe.

EWS od początku istnienia działa w dużej mierze jako producent kontraktowy Grupy Südwolle. Produkty Spółki, opatrzone prestiżową i rozpoznawalną na całym świecie marką Südwolle, cechuje bardzo wysoka jakość.

Spółka podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu m.in. w zakresie podatku CIT.

Spółka jest również podatnikiem i płatnikiem w zakresie innych podatków opisanych poniżej w niniejszej informacji o realizacji Strategii podatkowej.

Rok podatkowy Spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

W trakcie swojej działalności Spółka podejmuje niezbędne działania w celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

 

2.   Informacja o stosowanych procesach i procedurach podatkowych dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, a także o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

2.1. Stosowane procesy i procedury podatkowe

Celem strategii podatkowej, którą realizuje Spółka jest to, aby jej wszelkie zobowiązania podatkowe były prawidłowo wypełniane oraz rozliczane.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka dąży do zapewnienia bieżącej i terminowej realizacji ciążących na niej obowiązków podatkowych. W tym celu Spółka wdraża oraz stosuje procedury oraz procesy podatkowe (zarówno spisane, jak i mające formę tzw. dobrych praktyk).

Rozliczenia podatkowe Spółki są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Kwoty zobowiązań podatkowych są kalkulowane w oparciu o właściwe przepisy i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz uiszczane w terminach wynikających z przepisów prawa.

Jednocześnie polityka podatkowa Spółki nie zakłada ani nie jest nakierowana na unikanie opodatkowania lub uchylanie się od opodatkowania, a dokonywane przez nią transakcje wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej.

W celu zapewnienia zgodności działalności Spółki z przepisami prawa podatkowego oraz zapewnienia właściwego zarządzania wypełnianiem obowiązków podatkowych, procesy i procedury podatkowe stosowane przez Spółkę opierają się na praktykach i rozwiązaniach / wytycznych dostosowanych do struktury i modelu biznesowego Spółki oraz mają na celu ograniczenie obszarów ewentualnego ryzyka podatkowego. Stosowane przez Spółkę procesy i procedury podlegają okresowym audytom oraz rewizji, co do ich aktualności oraz przestrzegania przez pracowników Spółki.

Polityka podatkowa Spółki ma na celu jednoczesne przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, wypełnianie wszelkich obowiązków podatkowych z należytą starannością oraz prowadzenie działalności w sposób zapewniający długoterminowy, ciągły i niezakłócony rozwój Spółki. Realizację tego celu (oprócz postępowania zgodnie z utrwalonymi (usystematyzowanymi) procedurami i procesami podatkowymi) wspiera również, zatrudnianie pracowników o odpowiednim poziomie kompetencji w obszarze rozliczeń księgowo-podatkowych oraz zapewnienie możliwości szkolenia pracowników odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków podatkowych, a także współpraca z zewnętrznymi doradcami.

EWS korzysta z wyspecjalizowanych programów komputerowych i innych narzędzi informatycznych, które wspomagają pracowników Działu Finansowego w prawidłowym i terminowym wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Procedury i procesy stosowane w Spółce (w tym przede wszystkim niesformalizowane, w formie tzw. dobrych praktyk) odnoszą się m.in. do:

 1. właściwego księgowania zdarzeń gospodarczych wpływających na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych;
 2. właściwego ujmowania zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych;
 3. właściwego wypełniania obowiązków formalnych, w tym składania w terminie niezbędnych zeznań, deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism;
 4. właściwego stosowania obowiązujących stawek podatków;
 5. właściwego kwalifikowania stron, przedmiotu oraz okoliczności zdarzeń gospodarczych w zakresie, w jakim wpływa to na obowiązki oraz zobowiązania podatkowe;
 6. gromadzenia oraz sporządzania dokumentacji wymaganych bezpośrednio przepisami prawa podatkowego;
 7. gromadzenia oraz sporządzania dokumentacji wymaganych pośrednio przepisami prawa podatkowego, lecz wpływających na zachowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 8. akceptacji/podpisywania dokumentów mających wpływ na rozliczenia podatkowe.

Jednocześnie Spółka posiada również procesy i procedury odnoszące się do:

 • wywiązywania się z obowiązków MDR – Procedura MDR,
 • obiegu i archiwizacji dokumentów,
 • polityki cen transferowych,
 • procedury obowiązujące w Spółce na podstawie przepisów szczególnych (np. AML, RODO),
 • innych niezbędnych niespisanych, ale odzwierciedlonych w kulturze organizacyjnej Spółki zbiorów zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływają na prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych.

2.2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej KAS

Zgodnie z rozumieniem Spółki, obok umów o współdziałanie uregulowanych w dziale IIB Ordynacji podatkowej, formami dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej są również:

 • uprzednie porozumienia cenowe (APA),
 • opinie zabezpieczające,
 • opinie o stosowaniu zwolnienia w zakresie podatku u źródła oraz
 • procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP).

Spółka informuje, że w FY2021 nie stosowała żadnych z ww. form dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

3.   Wybrane, podstawowe obowiązki Spółki w Polsce wynikające z przepisów prawa podatkowego, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

3.1.Informacja odnośnie realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Rodzaj podatku Informacja czy Spółka rozlicza podatek
Podatki bezpośrednie CIT Podatnik TAK
Podatki bezpośrednie CIT Płatnik TAK
Podatki bezpośrednie PIT Podatnik NIE
Podatki bezpośrednie PIT Płatnik TAK
Podatki pośrednie VAT TAK
Podatki pośrednie AKCYZA NIE
Podatki pośrednie CŁO TAK
Podatki pośrednie PCC NIE
Podatki lokalne Podatek od nieruchomości TAK
Podatki lokalne Podatek od środków transportowych NIE
Podatki lokalne Podatek leśny NIE
Podatki lokalne Podatek rolny NIE
Inne NIE

 

3.2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

W FY2021 Spółka nie przekazała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, w których występowałaby w roli promotora, korzystającego lub wspomagającego.

 

4.    Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej oraz o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych

4.1.    Transakcje dokonywane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 5% sumy bilansowej

W FY2021 suma transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, przy czym poniżej zostały wskazane transakcje jednorodne w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, których zagregowana wartość przekracza wskazany limit. Transakcje dokonywane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 5% sumy bilansowej:

 • Zakup surowców
 • Sprzedaż wyrobów gotowych (przędzy wełnianej oraz przędzy mieszanej).

4.2.    Informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych

Spółka w FY2021 nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych – jak też w odniesieniu do okresu, którego dotyczy informacja, nie były planowane takie działania.

W szczególności, Spółka nie uczestniczyła w transakcjach, które wykraczałyby poza zakres jej bieżącej działalności.

Jednocześnie, Spółka pragnie nadmienić, iż w 2019 r. został zamknięty jeden z dwóch zakładów produkcyjnych Spółki. W związku z powyższym w 2021 r. doszło do incydentalnych transakcji zbycia poszczególnych aktywów Spółki (przypisanych do likwidowanego zakładu) oraz ich złomowania.

5. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, indywidualnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA)

5.1.    Ogólne interpretacje podatkowe

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizowanej Strategii podatkowej.

5.2.Indywidualne interpretacje podatkowe

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizowanej Strategii podatkowej.

5.3.    Wiążące informacje stawkowe (WIS)

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji stawkowych w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizowanej Strategii podatkowej.

5.4.    Wiążące informacje akcyzowe (WIA)

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji akcyzowych w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizowanej Strategii podatkowej.

 

6.   Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W 2021 r. Spółka dokonała standardowej transakcji zakupu usługi telekomunikacyjnej (usługa MPLS) od podmiotu niepowiązanego z siedzibą w Hongkongu. Nabywane usługi telekomunikacyjne gwarantują określoną jakość komunikacji i transmisji danych pomiędzy podmiotami z Grupy oraz służą działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategii podatkowej, Spółka nie dokonywała innych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz niechętnych współpracy do celów podatkowych wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.